• Title 1 Parent Survey Link - https://forms.gle/Yrq3wTfWTk3vcZA47  

   

   

  Palm Bay Magnet High School has been designated a Title 1 School for the 2023-2024 school year. As we continuously seek to improve Palm Bay Magnet High School, it is important that we know how you feel we are doing to meet your needs. As the parent or guardian of a student who attends a Title 1 school, your input is important to this process. We ask that you take a few minutes to fill out the survey provided.  Your responses will help us evaluate and determine how we can best help your student have academic success. The information is confidential and will help us plan and implement future activities. 

   

  There will also be paper copies of the survey in the front office.  

   

  If you have any questions, feel free to email Ellen Muse @muse.ellen@brevardschools.org.

  Thank you.

  Ellen Muse

   

   

  La escuela secundaria Palm Bay Magnet ha sido designada escuela de Título 1 para el año escolar 2023-2024. Mientras buscamos continuamente mejorar Palm Bay Magnet High School, es importante que sepamos cómo cree que estamos haciendo para satisfacer sus necesidades. Como padre o tutor de un estudiante que asiste a una escuela de Título 1, su opinión es importante para este proceso. Le pedimos que se tome unos minutos para completar la encuesta proporcionada. Sus respuestas nos ayudarán a evaluar y determinar cómo podemos ayudar mejor a su estudiante a tener éxito académico. La información es confidencial y nos ayudará a planificar e implementar actividades futuras.

   

  También habrá copias impresas de la encuesta en la oficina principal.  

   

  Si tiene alguna pregunta, no dude en enviar un correo electrónico a Ellen Muse @muse.ellen@brevardschools.org.

  Gracias.

  Ellen Musa

   

   


   

  Palm Bay Magnet High School te deziyen yon Lekòl Tit 1 pou ane eskolè 2023-2024 la. Kòm nou kontinye ap chèche amelyore Palm Bay Magnet High School, li enpòtan pou nou konnen ki jan ou santi n ap fè pou satisfè bezwen ou yo. Antanke paran oswa gadyen yon elèv ki ale nan yon lekòl Tit 1, opinyon w enpòtan nan pwosesis sa a. Nou mande pou w pran kèk minit pou ranpli sondaj yo bay la. Repons ou yo ap ede nou evalye ak detèmine ki jan nou ka pi byen ede elèv ou a gen siksè akademik. Enfòmasyon yo konfidansyèl epi yo pral ede nou planifye ak aplike aktivite nan lavni.

   

  Ap gen tou kopi papye sondaj la nan biwo a.  

   

  Si w gen nenpòt kesyon, santi yo lib yo voye yon imèl Ellen Muse @muse.ellen@brevardschools.org.

  Mèsi.

  Ellen Muse