• The Elementary and Secondary Education Act of 1965 (ESEA), as amended by the Every Student Succeeds Act (ESSA), requires that a Local Educational Agency prepare and disseminate an annual Local Educational Agency report card and provide information on state, local, and school performance and progress in an understandable and uniform format. Use the links provided below to view either the 2020-2021 Brevard School District Report Card or Audubon’s School Report Card.  If you would like a printed copy or need translation assistance, please notify the front office.  These reports can be translated into Spanish and Haitian Creole by using the Select Language option at the top left of each page.  Select the preferred language from the drop-down menu.

  Audubon’s Report Card Link: https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=4051&district=05

  District Report Card Link: https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=0000&district=05  La Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA), modificada por la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), requiere que una Agencia Educativa Local prepare y difunda una boleta de calificaciones anual de la Agencia Educativa Local y proporcione información sobre el estado, local y escuela. desempeño y progreso en un formato comprensible y uniforme. Utilice los enlaces que aparecen a continuación o bien a la vista delInforme 2020-2021 distrito escolar de Brevard o de tarjeta de informe de la escuelaAudubon.Si desea una copia impresa o necesita ayuda con la traducción, notifique a la oficina principal. Estos informes se pueden traducir al español y al criollo haitiano usando la Seleccionar idioma opciónen la parte superior izquierda de cada página. Seleccione el idioma preferido en el menú desplegable.

  la boleta de calificaciones de Audubon Enlace de:  https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=4051&district=05 

  Enlace a la boleta de calificaciones del distrito:  https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=0000&district=05 

   

  Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học năm 1965 (ESEA), được sửa đổi bởi Đạo luật Thành công của Mọi học sinh (ESSA), yêu cầu Cơ quan Giáo dục Địa phương chuẩn bị và phổ biến thẻ báo cáo Cơ quan Giáo dục Địa phương hàng năm và cung cấp thông tin về tiểu bang, địa phương và trường học hiệu suất và tiến độ trong một định dạng dễ hiểu và thống nhất. Sử dụng các liên kết được cung cấp bên dưới để xem Học bạ Brevard School District 2020-2021 hoặc bạ Audubon của HọcTrường. Nếu bạn muốn có một bản in hoặc cần hỗ trợ dịch thuật, vui lòng thông báo cho văn phòng phía trước. Các báo cáo này có thể được dịch sang tiếng Tây Ban Nha và tiếng Haiti bằng cách sử dụng Chọn Ngôn ngữ tùy chọnở trên cùng bên trái của mỗi trang. Chọn ngôn ngữ ưa thích từ menu thả xuống.

  của Audubon Liên kết thẻ báo cáo:  https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=4051&district=05 

  Liên kết Học bạ của Học khu:  https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=0000&district=05 

   

  1965 年中小學教育法案 (ESEA) 經《每個學生成功法案》(ESSA) 修訂,要求地方教育機構準備和分發年度地方教育機構報告卡,並提供有關州、地方和學校的信息以可理解和統一的格式表現和進步。使用下面提供的鏈接查看 2020-2021 年布里瓦德學區成績單或 奧杜邦 學校成績單。如果您印刷版 需要需要翻譯幫助,請通知前台。可以使用“將這些報告翻譯成西班牙語和海地克里奧爾語 選擇語言” 每頁左上角的選項。從下拉菜單中選擇首選語言。

  奧杜邦的 成績單鏈接:  https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=4051&district=05 

  學區成績單鏈接::  https//edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=0000&district=05   Законът за началното и средното образование от 1965 г. (ESEA), изменен със Закона за успех на всеки ученик (ESSA), изисква от местната образователна агенция да изготвя и разпространява годишен отчет на местната образователна агенция и да предоставя информация за държавните, местните и училищните училища. изпълнение и напредък в разбираем и единен формат. Използвайте връзките, предоставени по-долу, за да видите илиили отчетната картаокръг на Бревард 2020-2021,отчетната карта нанаAudubon училищнияучилището на. Ако искате разпечатан екземпляр или се нуждаете от помощ при превода, моля, уведомете фронт офиса. Тези доклади могат да бъдат преведени на испански и хаитянски креолски език, като използвате опцията Избор на език горе вляво на всяка страница. Изберете предпочитания език от падащото меню.

  къмAudubon Връзкаотчетна карта на:  https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=4051&district=05 

  Връзка към окръжна карта:  https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=0000&district=05 
  એલિમેન્ટરી એન્ડ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન એક્ટ ઓફ 1965 (ESEA), એવરીડ સ્ટુડન્ટ સકસીડ્સ એક્ટ (ESSA) દ્વારા સુધારેલ, જરૂરી છે કે એક સ્થાનિક શૈક્ષણિક એજન્સી વાર્ષિક સ્થાનિક એજ્યુકેશનલ એજન્સી રિપોર્ટ કાર્ડ તૈયાર કરે અને તેનો પ્રસાર કરે અને રાજ્ય, સ્થાનિક અને શાળાની માહિતી આપે. સમજી શકાય તેવા અને સમાન ફોર્મેટમાં કામગીરી અને પ્રગતિ.જોવા માટે નીચે આપેલી લિંક્સનો ઉપયોગ કરો 2020-2021 બ્રેવર્ડ સ્કૂલ ડિસ્ટ્રિક્ટ રિપોર્ટ કાર્ડ અથવા ઓડુબોન્સ સ્કૂલ રિપોર્ટ કાર્ડ. જો તમને છાપેલ નકલ જોઈએ અથવા અનુવાદ સહાયની જરૂર હોય, તો કૃપા કરીને ફ્રન્ટ ઓફિસને સૂચિત કરો.ઉપયોગ કરીને આ અહેવાલોનું સ્પેનિશ અને હૈતીયન ક્રેઓલમાં ભાષાંતર કરી શકાય છે પસંદગીના ભાષા દરેક પાનાની ઉપર ડાબી બાજુએવિકલ્પનો. ડ્રોપ-ડાઉન મેનૂમાંથી પસંદગીની ભાષા પસંદ કરો.

  Ubડબonન રિપોર્ટ કાર્ડ લિંક:  https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=4051&district=05 

  ડિસ્ટ્રિક્ટ રિપોર્ટ કાર્ડ લિંક:  https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=0000&district=05