Return to Headlines

School Improvement Plan Available

On 10/24/23, the Brevard County School Board approved Audubon’s Schoolwide Improvement Plan which also serves as our Title I plan.  Please take a minute to review our school’s plan at https://www.floridacims.org/districts/brevard/schools/4051 .Copies of this document will be made available upon request and if you would like the document translated please contact Gina Loggins at 321-452-2085 extension 42034.

 

El 24/10/23, la Junta Escolar del Condado de Brevard aprobó el Plan de Mejora Escolar de Audubon, que también sirve como nuestro plan de Título I. Tómese un minuto para revisar el plan de nuestra escuela en https://www.floridacims.org/districts/brevard/schools/4051 Habrá copias de este documento disponibles previa solicitud y, si desea traducir el documento, comuníquese con Gina Loggins al 321-452-2085 extensión 42034.

 

Vào ngày 24/10/23, Hội đồng Trường học Quận Brevard đã phê duyệt Kế hoạch Cải thiện Toàn trường của Audubon, kế hoạch này cũng đóng vai trò là kế hoạch Tiêu đề I của chúng tôi. Vui lòng dành một phút để xem lại kế hoạch của trường chúng tôi tại https://www.floridacims.org/districts/brevard/schools/4051 .Các bản sao của tài liệu này sẽ được cung cấp theo yêu cầu và nếu bạn muốn dịch tài liệu này, vui lòng liên hệ với Gina Loggins theo số 321-452-2085 số máy lẻ 42034.